ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายมนัส แดงวิไล
ครู คศ.3

นางเตือนใจ สุนทรชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครู คศ.3

นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
ครู คศ.2

นางสาวดวงตา บุญประดับ
ครู คศ.2

นางสาววนิสา โพธิมากูล
ครู คศ.1

นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
ครู คศ.1

นางสาวกรชนก พรทวีสุข
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ พรมเหมา
ครู คศ.1

นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรดา พิมพาวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายวีระพันธ์ นางแล
พนักงานราชการ

นายศุภกิจ วิเชียร
ธุรการโรงเรียน

นางสาวบุษบงร์ บุกรอ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกานต์ ดีเสมอ
ครูผู้ช่วย