ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ ในเขตหมู่ ๖ ต.วังเย็น อ.บางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา    

โดยการนำของนายยงยุทธ ธรรมรัตนานันท์และชาวบ้านโดยใช้ที่ดินเขตป่าสงวน ๑๐ไร่ต่อมานายประเทือง บุญประดับ             

มอบให้อีก ๑๐ไร่รวมมีพื้นที่ ๒๐ไร่โดยได้รับเงินบริจาคจำนวน ๒๓,๓๑๐ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นไม้โดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์       

และมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   ขณะนั้นมีนักเรียน ๒๗ คน ครู ๒คน มีนายสุรินทร์  รัตนประสาทเป็นครูใหญ่คนแรก นายสุรินทร์ สกุลพราหมณ์เป็นครูจ้างสอน

        ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้ถูกปรับปรุงเป็นโรงอาหาร พ.ศ.๒๕๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๖๔/๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๐๑๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน ๒ชั้น 

ใต้ถุนโล่งชาวบ้านทอดผ้าป่าสมทบอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท และทางราชการจัดงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2หลังอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  และงบต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก ๔  ห้อง พ.ศ.๒๕๒๙    

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ชนิด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ปีต่อมามีนักเรียนเพิ่มจึงได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก๔ ห้อง ได้รับงบก่อสร้างบ้านพักภารโรง      

และบ้านพักครูอีก ๓ หลัง ปัจจุบันจำหน่ายแล้วปัจจุบันโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่๑๐ ต.วังเย็นอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ๊กษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียน ๒๙๓ คนมีนายสายัณห์  พัฒนเอกวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและในโรงเรียน                  

ยังมีอนุบาล ๓ ขวบ สังกัดเทศบาลตำบลวังเย็นซึ่งใช้ห้องเรียนของโรงเรียน ๑ ห้อง