หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

 
                โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  โดยหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   ได้จัดสัดส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา/รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเวลาเรียน ดังตารางต่อไปนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน