คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัญญาวัฒน์ มาลัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาลัยพร ยาทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาธินี แดงศิริ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชญา นิราศชล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัณรพัฒน์ มูลแสดง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัติ มัติโก
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีรัตน์ อ หมายหาทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยนุช ทองถนอม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2