คณะผู้บริหาร

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0615653962

นายมนัส แดงวิไล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวดวงตา บุญประดับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป